ജ്യോതിഷ ഫലം

12-07-2017 Wednesday Dhanishta അവിട്ടം

കലഹം അപകടം ധനനഷ്ടം എന്നിവ മിക്ക നാളുകാര്‍ക്കും അനുഭവപ്പെടും, പ്രത്യേകിച്ച് ചതയം പൂരുരുട്ടാതി മകയിരം തിരുവാതിര പുണര്‍തം  ഉത്രം അത്തം ചിത്തിര ചോതി വിശാഖം നാളുകാര്‍ക്ക് .